Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Företag

Utfyllnad

Storskogen

Avfallsanläggning Storskogen är belägen ca 4 km sydväst om Oskarshamns centrum. Storskogen har varit i drift sedan årsskiftet 1978/79 och drivs sedan 1 januari 2015 av Kretslopp Sydost.

Anläggningen är ca 15 hektar stor och här sker deponering och behandling av avfall samt mottagning och sortering av återvinningsbart material. På Storskogen finns också en återvinningscentral med fullsortering för privatpersoner och mindre företag.  

Under 2013 togs närmare 15 000 ton avfall emot på avfallsanläggning Storskogen. De dominerande avfallsfraktionerna som togs emot var hushållsavfall (6 300 ton) och bygg- och industriavfall (4 000 ton). Under 2013 flisades 6 500 ton träavfall på anläggningen.

Lakvattenbehandling

Lakvatten vid Storskogen samlas in genom ett system av diken vid deponiytorna.Under ytorna finns också dräneringsstråk som är avsedda att dränera ut vattnet till lakvattensystemet. Lakvatten samlas även upp från de ytor där avfall hanteras. Det insamlade lakvattnet rinner med hjälp av självfall till tre säsongslagringsdammar varav den första dammen är försedd med luftare för ökad nedbrytning av föroreningar.

Deponeringsverksamhet

Mängden avfall som går till deponi har under den senaste tioårsperioden minskat med ca 90 procent. Den yta som används för deponering idag är ca 0.7 hektar och uppfyller kraven för en icke farligt avfalldeponi, bl a avseende bottentätning.

Att lämna avfall – så här går det till

 

  1. Anmäl till personalen vilket avfallsslag du vill lämna.
    Nya kunder får även uppge adress, telefon och organisationsnummer.
    För farligt avfall krävs ifyllt transportdokument.
    För deponi krävs ifylld karakterisering.
  2. Fordonet vägs in, lossas på anvisad plats och vägs ut.
  3. Faktura skickas löpande under året.

Öppettider

Måndag - fredag 07.00 - 16.00 (OBS - gäller EJ återvinningscentralen)
Öppettider Storskogens återvinningscentral >>

Besöksadress

Tillfarten 18
572 93 Oskarshamn
Tel: 020-40 43 00

Transport av farligt avfall

Tillstånd
För transport av större mängder farligt avfall krävs tillstånd av Länsstyrelsen.

Anmälan
För transport av mindre mängder farligt avfall från egen verksamhet krävs anmälan hos Länsstyrelsen.

Anmälan

Transportdokument
Krävs för att lämna farligt avfall på avfallsanläggning Moskogen.

Karakterisering av deponi
Karakterisering krävs för avfall som ska deponeras.

Rena fraktioner billigare
Att lämna avfall i rena fraktioner är billigare än att lämna avfall som är blandat. Enklast är att källsortera där avfallet uppkommer.

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner